ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf Be-lieve bedoeld.

 

Be-lieve Commanditaire Vennootschap

Bornstraat 18

2200 Herentals/Belgie

Ondernemingsnummer : BE 0665522938

Contact via: team@godelieve.com

 

Artikel 1 Inleiding

1.1 Elke inschrijving betekent aanvaarding door de klant van deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden staan duidelijk vermeld op de website. De klant wordt geacht bij elke betaling op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden aangezien de link op alle facturen vermeld staat.  Klant kan zich niet beroepen op het niet akkoord gegaan zijn met algemene voorwaarden na betaling van een product of dienst.

1.2 Indien de klant tijdens een workshop, cursus, event, groepstraject beslist om te stoppen, is het volledige bedrag steeds verschuldigd.

1.3 Het volledige bedrag is ook verschuldigd indien er toegestaan werd om in termijnen te betalen.

1.4 Dit geldt voor alles georganiseerd door Be-lieve/Godelieve Tubbax/Godelieve.com

1.5 De inschrijving/bestelling per email of enige andere geschreven communicatievorm waaronder facebook, een bericht naar Godelieve’s facebookpagina, whatsapp, sms… geldt effectief als inschrijving/bestelling en brengt altijd betalingsverplichtingen met zich mee.

 

Artikel 2 Inschakeling van derden

2.1 Indien en voor zover vereist voor een goede uitvoering van de overeenkomst, heb ik het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Ik ben, behoudens in het geval vanuit mijn kant sprake is van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

2.2 Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van mijn overeenkomst met jou willen beperken, ga ik er vanuit en bevestig ik zonodig bij deze dat alle overeenkomsten tussen jou en mij de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens jou te aanvaarden.

 

Artikel 3 Niet Goed Geld terug Garantie 

3.1 Ik vind het belangrijk dat mijn deelnemers tevreden zijn, daarom heb ik een niet goed geld terug garantie. Je kan uiterlijk 14 (veertien) dagen na je inschrijving je deelname kosteloos annuleren (niet van toepassing op  mini Membership (Geheimen van Journallen & Afstemmen met Godelieve) zie daarvoor 4.2 en Human Design Membership zie daarvoor 5.2 en niet van toepassing op persoonlijke Deep Dive Readings) je deelname kosteloos annuleren. Annuleren kan je doen door een mail te sturen aan team@godelieve.com.

Indien je al betalingen hebt gedaan, dan zal ik je het geld zo spoedig mogelijk restitueren. Wel dien je al het ontvangen cursusmateriaal in te leveren en vervallen eventueel licenties op de door mij verstrekte programma’s en tools.

3.2 Na de 14 (veertien) daagse periode is het niet meer mogelijk om je deelname aan het programma te annuleren en moet je het volledige bedrag betalen (ook als je gekozen hebt om in termijnen te betalen)

 

Artikel 4 : Geheimen van Journallen & Afstemmen met Godelieve – mini memberhsip :

4.1 Deze mini Membership is toegankelijk met een maandelijks abonnementsgeld van 7 euro (incl btw)

4.2 : Je kan deze aankoop binnen de 7 dagen kosteloos annuleren, zonder opgave van reden.  Stuur daarvoor een mail naar team@godelieve.com en we restitueren het betaalde bedrag terug.

4.3 Je mini Memberschip wordt maandelijks automatisch en stilzwijgend verlengd tot het via mail (team@godelieve.com) wordt opgezet (zie 4.3)

4.4 Wil je je maandelijkse membership opzeggen dan doe je dit via mail (team@godelieve.com) ten laatste 5 werkdagen voor de eindtermijn van je maandelijkse lidmaatschap.  

Bij opzegging binnen 5 werkdagen voor het aflopen van je maandelijkse eindtermijn, dan wordt je lidmaatschap nog 1 maand verlengd en daarna stop gezet.  Het is je eigen verantwoordelijkheid om je maandelijkse eind datum in het oog te houden en tijdig te mailen om je lidmaatschap op te zeggen (indien van toepassing)

4.5 Bij betaling van het maandelijkse abonnement voor de mini membership krijg je een link waarmee je toegang krijgt tot de besloten Facebook groep & een link waarmee je toegang krijgt tot Godelieve’s Membership Area – Dashboard”. Beide links zijn persoonlijk en uitsluitend bestemd voor de klant die het abonnement aanschaft. Na afloop van je membership (na opzegging), wordt je uit de Facebook groep gehaald en wordt je toegang tot “Godelieve’s Membership Area” terug dicht gezet. 

4.6 Bij misbruik (zoals het doorgeven van deze links aan anderen, het delen van je login, het delen van de inhoud van de academie zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Godelieve Tubbax, onrespectvol /discriminerend… taalgebruik…) wordt de klant met onmiddellijke ingang de toegang tot de membership en het dashboard ontzegt.

4.7 Be-lieve behoudt zich het recht voor de betaalde abonnementsgelden in dat geval niet terug te storten.

4.8 Be-lieve behoudt zich bovendien het recht voor het dossier in geval van schade over te maken aan haar raadsman.

 

Artikel 5 Human Design Membership

5.1.  Het Human Design Membership is enkel toegankelijk met een jaarabonnement.  Betaalbaar in 12 maandelijkse betalingen.

5.2. Je kan deze aankoop binnen de 7 dagen kosteloos annuleren, zonder opgave van reden.  Stuur daarvoor een mail naar team@godelieve.com en we restitueren het betaalde bedrag terug.

5.3. Je kan je lidmaatschap opzeggen door middel van een mail naar team@godelieve.com.  Deze moet minstens 1 week voor het einde van je jaarlidmaatschap bij ons aankomen.  Indien je niet zelf opzegt, wordt je jaarlidmaatschap voor het volgende jaar automatisch verlengd aan dezelfde voorwaarden en prijs als waaraan je oorspronkelijk bent ingestapt.

5.4. Bij betaling van het abonnement voor de HD Membership  krijg je een link waarmee je toegang krijgt tot de besloten Facebook groep & een link waarmee je toegang krijgt tot Godelieve’s Membership Area – Dashboard. Beide links zijn persoonlijk en uitsluitend bestemd voor de klant die het abonnement aanschaft. Na afloop van je membership (na opzegging), wordt je uit de Facebook groep gehaald en wordt je toegang tot je Dashboard terug dicht gezet. 

5.5. Bij misbruik (zoals het doorgeven van deze links aan anderen, het delen van je login, het delen van de inhoud van de academie zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Godelieve Tubbax, onrespectvol /discriminerend… taalgebruik…) wordt de klant met onmiddellijke ingang de toegang tot de HD membership en je dashboard ontzegd.

5.6. Be-lieve behoudt zich het recht voor de betaalde abonnementsgelden in dat geval niet terug te storten.

5.7. Be-lieve behoudt zich bovendien het recht voor het dossier in geval van schade over te maken aan haar raadsman.

 

Artikel 6 Prijzen en betaling

6.1 De prijzen van mijn groepsprogramma’s/trajecten zijn altijd exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld De prijzen voor events, workshops, memberships, losse cursussen zijn inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

6.2 Betaling kan in een keer, of in maximaal 3 termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het groepsprogramma, groepstraject, workshops, events, cursussen, programma’s de verplichting tot betaling bestaan.

6.3 Indien je achterloopt met betalingen, dan hou ik mij het recht voor om je de toegang te ontzeggen tot de online cursus, bijhorende Facebookgroepen (indien van toepassing), bijhorende live dagen (indien van toepassing), bijhorende coachingsessies (indien van toepassing), bijhorende samenwerkdagen (indien van toepassing), bijhorende bonussen (indien van toepassing)en mijn verplichtingen op te schorten, totdat je de betreffende termijn(en) betaald hebt. Ik heb het recht om je toegang tot de besloten Facebookgroep (indien van toepassing) op te schorten en je toegang tot de online leermodules (indien van toepassing) te blokkeren tot de betaling in orde is.

6.4 Aanbiedingen, prijzen of offertes zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

6.5 De factuur dient betaald te worden binnen de 8 kalenderdagen (of indien anders vermeld op de factuur) na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 50) als schadebeding.

6.6 Indien het de klant is toegestaan in termijnen te betalen, wordt bij het niet nakomen van de betalingstermijnen het volledige bedrag onmiddellijk opeisbaar.

6.7 De factuur wordt altijd verstuurd via mail.

6.8 Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 10 dagen na verzending der betrokken factuur te gebeuren, doch uiterlijk binnen 14 dagen.

 

Artikel 7 : Annulaties

7.1 Live workshop/live cursus van 1 of meerdere dagen en/of live event,  Deep Dive persoonlijke Readings : Bij annulatie tot 14 kalenderdagen op voorhand is de klant 50% verschuldigd. Annuleert de klant minder dan 14 kalenderdagen op voorhand, dan is de klant het volledige bedrag verschuldigd.

Indien je niet kan deelnemen aan het event en/of de live bijeenkomst/workshop/cursus is het in bepaalde gevallen toegestaan je kosteloos te laten vervangen door een ander, je dient hierover per e-mail contact met mij op te nemen en vooraf goedkeuring te krijgen. Niet elke cursus/workshop leent zich ertoe om zich te laten vervangen, de inschatting hiervan gebeurt door Be-lieve.

Indien een event/workshop/cursus door mij wordt geannuleerd of verschoven naar een andere datum of locatie, zal ik uitsluitend verplicht zijn het tarief te restitueren welke vermeld staat op de factuur.

7.2 Ik ben gerechtigd foto- en/of filmopnamen te maken van het event en/of de live bijeenkomsten en de aldaar aanwezige personen voor mijn marketingdoeleinden. Belanghebbenden dienen de openbaarmaking van de opnamen te gedogen. Ikzelf noch de eventuele derde aan wie ik toestemming heb gegeven voor een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging is ter zake aan jou enige vergoeding verschuldigd

7.3 Coaching: Annuleert de klant een coaching-sessie minder dan 24 u op voorhand, of kom je niet tijdig (na 15 minuten te laat heb ik het recht om de sessie op te schorten) of niet opdagen voor de afspraak (ook online), wordt deze gerekend als sessie en is deze te betalen. De sessie zelf vervalt op dat moment.

7.4 Online workshops/cursussen/trajecten  – Bij annulatie tot een 7 kalenderdagen op voorhand is de klant 50% verschuldigd. Annuleert de klant minder dan een 7 kalenderdagen op voorhand, dan is de klant het volledige bedrag verschuldigd, maar kan de klant zich wel laten vervangen, na voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Be-lieve

7.5 Gedurende je verblijf op de locatie van een event en/of een live bijeenkomst/workshop/cursus dien je je te gedragen in overeenstemming met de geldende normen wat betreft de openbare orde, goede zeden en fatsoen. Voorts ben je gehouden je te gedragen conform de door mij of locatie eventueel gehanteerde huisregels betrekking hebbend op het betreffende event en/of de live bijeenkomst. Je bent in dit verband tevens verplicht de door mij, of door mij ingeschakelde derden, gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen.

7.6 Ik ben gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, jou de toegang tot de locatie te weigeren of van de locatie te (doen) verwijderen indien je je niet gedraagt conform het bepaalde in het vorige lid van dit artikel dan wel indien mij dit anderszins noodzakelijk acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het event en/of de live bijeenkomst. Je hebt in dat geval geen recht op restitutie.

7.7 Indien ik dit om enigerlei reden wenselijk acht, dan wel in geval van overmacht, ben ik gerechtigd het event en/of de live bijeenkomst te verschuiven naar een andere datum of locatie dan wel het event en/of de live bijeenkomst/workshop/cursus in zijn geheel te annuleren, zonder aansprakelijk te zijn voor enige door jou ten gevolge daarvan geleden of te lijden schade.

7.8 Het betreden van de locatie en het bijwonen van het event en/of de live bijeenkomst/workshop/cursus geschiedt door jou op eigen risico. Ik ben niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door jou.

7.9 Jij bent aansprakelijk voor en dient je adequaat te verzekeren tegen alle schade van welke aard ook, die door toedoen of nalatigheid van jou wordt veroorzaakt, alsmede voor schade die op welke wijze ook door jouw goederen wordt veroorzaakt.

 

Artikel 8 Intellectueel eigendom / Gebruik materialen.

8.1 Op de teksten, materialen van al mijn programma’s/cursussen/trajecten/workshops/events/webinars/challenges/Deep Dive Readings bezit ik de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens en na programma’s/cursussen/workshops/events mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.

8.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

8.3 De intellectueel eigendomsrechten blijven van Be-lieve.

8.4 Bij overtreding van dit artikel ben je mij een direct opeisbare boete van € 5.000,00 verschuldigd voor iedere overtreding alsmede € 1.000,00 voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd mijn recht om naast de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd al mijn overige rechten.

 

Artikel 9 Materialen en licenties

9.1 Ik streef ernaar de materialen levenslang online voor mijn deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zal ik je dit altijd 3 (drie) maanden van te voren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

 

Artikel 10 Klachten

10.1 Mocht je ontevreden zijn over een groepsprogramma of een onderdeel van het programma of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang dan van je een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

10.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programma onderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

10.3 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

 

Artikel 1& Aansprakelijkheid

11.1 Ik ben niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11.2 Ik ben niet aansprakelijk voor uit een opschorting van de uitvoering van een overeenkomst voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim om tot tijdige betaling van mijn facturen over te gaan.

11.3 Ik ben niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie van jou en/of derden. Jij vrijwaart mij voor iedere aansprakelijkheid voor dergelijke schade bij derden.

11.4 Iedere aansprakelijkheid van mij voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief btw.

11.5 Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van 1 jaar na de dag waarop jij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van mij voor die schade.

11.6 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen

11.7 Be-lieve en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Be-lieve geleverde zaken en/of diensten.

11.8 Daarnaast is Be-lieve nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten; op Be-lieve rust terzake ook slechts een inspanningsverbintenis.(zie 9.10)

11.9 Binnen de Online Academie worden mooie, praktische online trainingen gegeven waarbij de klant zelf de verantwoordelijkheid heeft om met de aangeboden inzichten en tools aan de slag te gaan.

11.10 Inspanningsverbintenis : In mijn programma’s/cursussen/trajecten/workshops/events/coachings deel ik mijn kennis, ervaring en tools. Zelf moet je naast het volgen van het programma/cursussen/trajecten/workshops/events/coachings voldoende tijd reserveren voor het schrijfwerk en het maken van de bijhorende opdrachten. Je succes met het programma/cursussen/workshops/trajecten/events/coachings is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. Ik zal me inspannen dat je de juiste handvatten hebt en sta ik binnen de grenzen van het programma/cursussen/trajecten/workshops/events/coachings voor je klaar. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk pakket je hebt aangeschaft.

 

Artikel 12 Geheimhouding en persoonsgegevens

12.1 Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik hou mij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over welke gegevens ik verwerk en met welk doel is te vinden in mijn Privacyverklaring.

12.2 Jij en ik zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ander is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

12.3 Indien ik op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden ben vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken, en ik mij ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, ben ik niet gehouden tot schadetarief of schadeloosstelling en ben jij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op welke grond dan ook.

 

Artikel 13 Overig

13.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.

13.2 Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, gaat het bepaalde in de overeenkomst voor.

13.3 Tezamen met de bevestigingsmail vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen jou en mij. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.

13.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

13.5 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail/messenger/what’s app

13.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien zich tussen jou en mij een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan is het bepaald in 12.4 overeenkomstig van toepassing.

13.7 Indien ik niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlang, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ik in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

13.8 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per e-mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven treden de wijzigingen voor je inwerking zodra je de wijziging hebt ontvangen. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is kenbaar via www.godelieve.com en kan op jouw verzoek per post of e-mail worden toegestuurd.

 

Artikel 14 Geschillen

14.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

14.2 Indien we er onderling niet uitkomen, is in geval van betwistingen uitsluitend het vredegerecht van het kanton te Herentals of de rechtbanken van het arrondissement van Turnhout bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Artikel 15 Toepasselijk recht

15.1 Op deze overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.

 

Artikel 16 Wijziging van de voorwaarden

16.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking na publicatie op de website.

 

Artikel 17

17.1 De cursussen/trajecten/workshops/personal coachings gegeven door Be-lieve zijn geen vervanging voor eventuele professionele therapeutische of medische hulp.

17.2 Alle coaching/trajecten/workshops en cursussen zijn bedoeld voor persoonlijke ontwikkeling. Coaching is niet bedoeld om therapie van welke aard dan ook te vervangen.

© Godelieve 2023