ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Inleiding

 

Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf Be-lieve bedoeld.

 

Be-lieve Commanditaire Vennootschap
Bornstraat 18
2200 Herentals/Belgie
Ondernemingsnummer : BE 0665522938

Contact via: info@godelieve.com

 

1.1 Elke inschrijving betekent aanvaarding door de klant van deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden staan duidelijk vermeld op de website. De klant wordt geacht bij elke betaling op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden aangezien de link op alle facturen vermeld staat.  Klant kan zich niet beroepen op het niet akkoord gegaan zijn met algemene voorwaarden na betaling van een product of dienst.

 

1.2 Indien de klant tijdens een workshop, cursus, soulfamily, event, groepstraject (business angels/business builders) beslist om te stoppen, is het volledige bedrag steeds verschuldigd.

 

1.3 Het volledige bedrag is ook verschuldigd indien er toegestaan werd om in termijnen te betalen.

 

1.4 Dit geldt voor alles georganiseerd door Be-lieve/Godelieve Tubbax/Godelieve.com

 

1.5 De inschrijving/bestelling per email of enige andere geschreven communicatievorm waaronder facebook, een bericht naar Godelieve’s facebookpagina, whatsapp, sms… geldt effectief als inschrijving/bestelling en brengt altijd betalingsverplichtingen met zich mee.

 

Artikel 2 Voorwaarden deelname Business Angels of BA: Basis, Premium, Exclusief en VIP

 

2.1 Godelieve’s Business Angels (hierna ook wel genoemd: BA) is een online groepsprogramma van 12 maanden, waarbij je het recht krijgt om levenslang toegang te krijgen tot het programma (online gedeelte).  Elke Premium, Exclusieve en VIP Business Angel heeft het recht om deel te nemen aan het examen dat hoort bij de ronde van de Business Angels waar hij/zij aan toegewezen is.  Binnen deze ronde kunnen ze 1 keer deelnemen aan het examen. De data en de vorm van het examen worden ruim op voorhand medegedeeld via mail en in de besloten Facebookgroep. Doen ze niet mee aan het examen van hun toegewezen ronde, dan krijgen ze 1 herkansing.  Ook bij niet slagen in het examen van de eerste ronde, krijgen ze het recht op 1 herkansing.  Deze herkansing houdt in dat ze toegang krijgen tot de examenronde van het eerstvolgende traject (niet tot de inhoud of de ondersteuning ervan).  Slagen ze niet voor de herkansing of doen ze niet mee aan het examen, dan wordt de toegang tot de besloten Facebookgroep hun ontzegt.  Levenslang staat voor zolang Be-lieve de website houdt. Indien om één of andere reden de website zou off line gehaald worden, wordt de klant op de hoogte gebracht en krijgt deze ruimschoots de tijd om het online programma te downloaden indien hij dit wenst. Het online programma is enkel bedoelt voor eigen gebruik en mag onder geen beding gedeeld worden met derden. Het programma blijft het eigendom van Be-lieve.

2.2 Inspanningsverbintenis : In de BA deel ik mijn kennis, ervaring en tools. Zelf moet je naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor het schrijfwerk en het maken van de bijhorende opdrachten. Je succes met de Ba is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. Ik zal me inspannen dat je de juiste handvatten hebt en sta ik binnen de grenzen van het programma voor je klaar. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk pakket je hebt aangeschaft.

2.3 Coaching gesprekken die onderdeel zijn van de BA dienen minimaal 48 uur van te voren per e-mail te worden afgezegd, waarna een nieuwe afspraak kan worden gepland. Een nieuwe afspraak moet altijd binnen de duur van de BA plaatsvinden. Ik kan helaas niet garanderen dat er ruimte in de agenda’s van mij of de coaches binnen het bedrijf is, om een gesprek in te halen. Dit kan dus betekenen dat het coaching gesprek alsnog komt te vervallen. Als het gesprek later dan 48 uur van tevoren afgezegd wordt, vervalt het coaching gesprek direct en kan het dus niet ingehaald worden.

2.4 de bijhorende driedaagse ’s en inspiratiedagen ( 2 inspiratie dag en één 3 daagse voor de Exclusieve Business Angels) zijn te volgen binnen de 12 maanden van je gestarte pakket (aangeduid met de ronde waar je toegang tot krijgt). Deze dagen kan je niet verschuiven. Als je om een of andere reden niet zou kunnen aanwezig zijn, laat dit tijdig (minstens 2 weken voor de ingeplande data) aan ons weten. Deze data worden vast ingepland. Je krijgt enkel toegang tot de inspiratiedagen en de driedaagse die tot je gekozen ronde behoren. Je kan geen restitutie krijgen van betaalde bedragen als je niet aanwezig bent op deze dagen.

2.5 Bij de betaling krijg je een link waarmee je toegang krijgt tot de besloten Facebook groep & een link waarmee je toegang krijgt tot de Business Angels. Links zijn persoonlijk en uitsluitend bestemd voor de klant die de BA aanschaft.

2.6 Bij misbruik (zoals het doorgeven van deze links aan anderen, het delen van je login, het delen van de inhoud van de academie zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Godelieve Tubbax, onrespectvol /discriminerend… taalgebruik…) wordt de klant met onmiddellijke ingang de toegang tot de Business Angels ontzegd.

2.7 Deelnemers aan het traject houden zich aan de richtlijnen van de BA die ze krijgen bij inschrijving in het traject en ten allen tijde te vinden zijn in de besloten FB groep van de Business Angels.  Niet naleven van deze richtlijnen kan schorsing uit de besloten FB groepen ten gevolge hebben.

2.8 Be-lieve behoudt zich het recht voor de betaalde abonnementsgelden in dat geval niet terug te storten.

2.9 Be-lieve behoudt zich bovendien het recht voor het dossier in geval van schade over te maken aan haar raadsman.

2.10 VIP versie Exclusieve Business Angels : als VIP heb je recht op individuele coaching door Godelieve en/of haar team.  Deze coachingsgesprekken worden individueel ingepland op basis van behoefte van de betrokken VIP klant. De gesprekken kunnen door gaan bij Godelieve, via Skype, video conferencing of telefonisch. Coaching gesprekken die onderdeel zijn van de VIP BA dienen minimaal 48 uur van te voren per e-mail te worden afgezegd, waarna een nieuwe afspraak kan worden gepland. Een nieuwe afspraak moet altijd binnen de duur van de VIP BA plaatsvinden. Ik kan helaas niet garanderen dat er ruimte is in mijn agenda om een gesprek in te halen. Dit kan dus betekenen dat het coaching gesprek alsnog komt te vervallen. Als het gesprek later dan 48 uur van tevoren afgezegd wordt, vervalt het coaching gesprek direct en kan het dus niet ingehaald worden.

De overeenkomst houdt voor mij een inspanningsverplichting en geen resultaatsverbintenis in. Ik zal mij inspannen om een positief resultaat te bereiken, maar kan niet garanderen dat dit resultaat zal worden bereikt. Bij de uitvoering van de overeenkomst zal op een wijze worden gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam coach verwacht mag worden. Afspraken dienen minimaal 48 uur van te voren per e-mail te worden afgezegd, waarna een nieuwe afspraak kan worden gepland. Als de afspraak later dan 48 uur van tevoren wordt afgezegd dan breng ik hiervoor kosten bij je in rekening en vervalt de afspraak. De coaching heeft een looptijd van 12 maanden en loopt gelijktijdig met het Exclusieve Business Angels traject.  De VIP klant heeft het recht om Godelieve rechtstreeks via mail/messenger/what’s app/… vragen te stellen.  Godelieve verbindt er zich toe om binnen de 48 uren deze vragen te beantwoorden.

Artikel 3 Voorwaarden deelname Godelieve’s Spiritual Badass Business Builders (hierna BB genoemd)

3.1. Godelieve’s Spiritual Badass Business Builders (BB) is een live groepstraject bestaande uit 6 live dagen die doorgaan in de workshop ruimte van Be-lieve te Herentals.

3.2 De 6 livedagen gaan door in een vooraf afgesproken periode van ongeveer 2 maanden.

3.3 De klant krijgt, na betaling, toegang tot het desbetreffende gekozen traject met de specifiek bijhorende 6 live dagen.  De data van het gekozen traject worden bij inschrijving aan de klant meegedeeld.

3.4 Deze live dagen zijn niet inhaalbaar of inwisselbaar.  De klant heeft de verantwoordelijkheid om op deze data aanwezig te zijn.  Er wordt geen restitutie gedaan van niet aanwezige live dagen.

3.5 Per live dag krijgt de klant een werkboek.  De klant verbindt zich ertoe om elke week 1 dagdeel te reserveren om aan de opdrachten te werken in het werkboek, zodat hij de resultaten van het traject kan behalen. 

3.6 Inspanningsverbintenis : In de BB deel ik mijn kennis, ervaring en tools. Zelf moet je naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor het schrijfwerk en het maken van de bijhorende opdrachten. Je succes met de BB is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. Ik zal me inspannen dat je de juiste handvatten hebt en sta ik binnen de grenzen van het programma voor je klaar.

 

 

Artikel 4 Inschakeling van derden

 

4.1 Indien en voor zover vereist voor een goede uitvoering van de overeenkomst, heb ik het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Ik ben, behoudens in het geval vanuit mijn kant sprake is van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

 

4.2 Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van mijn overeenkomst met jou willen beperken, ga ik er vanuit en bevestig ik zonodig bij deze dat alle overeenkomsten tussen jou en mij de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens jou te aanvaarden.

 

Artikel 5 Godelieve’s Soulfamily

 

5.1 de Soulfamily is toegankelijk met een jaarlijks abonnementsgeld. Het bedrag waar je oorspronkelijk aan instapt, wordt voor je vastgezet zolang je onafgebroken lid blijft. Na 1 jaar wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd.

 

5.2 Eén maand voor de eindtermijn van je jaarlijkse lidmaatschap ontvang je van ons een mail waar je gevraagd wordt of je je lidmaatschap wil verlengen. Indien we geen antwoord krijgen op deze mail binnen de week na verzending, gaan we ervan uit dat je je lidmaatschap wil verlengen en wordt het voor 1 jaar verlengd aan dezelfde voorwaarden als het vorige jaar. Als je antwoord op deze mail dat je je lidmaatschap wil stop zetten, wordt het stop gezet na aflopen van je jaarlijkse lidmaatschap.

 

5.3 De Soulfamily kan betaald worden in 1 betaling of je kan kiezen voor 12 maandelijkse termijnen. Bij inschrijving in de Soulfamily met gebruik making van de maandelijkse termijnen, wordt er een extra vergoeding voor administratiekosten bijgerekend (verrekend in de prijs). Bij inschrijving in de Soulfamily in maandelijkse termijnen ga je steeds een verbinding van 12 maanden aan. Er wordt geen restitutie gedaan. Bij niet betaling binnen de 7 dagen na factuurdatum wordt er een herinnering gestuurd waarna je 7 dagen de tijd hebt om te betalen. Bij nog niet betaling na die termijn, wordt het volledige bedrag dat nog openstaat voor je hele lidmaatschap in 1 keer aangerekend.

 

5.4 De lifetime toegang tot de Soulfamily is een eenmalige betaling waarbij je levenslang toegang krijgt tot de Soulfamily. Betaling gebeurt in 1 keer of in 12, 24, 36 of 48 maandelijkse termijnen. Bij niet betaling geldt hetzelfde als de jaarlijkse Soulfamily. Bij niet betaling na 30 dagen worden gerechtelijke stappen ondernomen, de kosten voor het innen van abonemmentsgeld via een incassobureau worden volledig aan de klant doorgerekend, alsook de eventuele gerechtelijke kosten. Bevoegde rechtbank is die van het arrondissement Turnhout/België.

 

5.5 Instappen in de Soulfamily (lifetime of jaarlijks) is definitief na betaling van de eerste termijn, daarna is de klant gebonden aan de betaling van het resterende bedrag in termijnen of in 1 keer opvorderbaar door mij bij niet tijdige betaling door de cliënt.

 

5.6 Bij de betaling van het abonnement voor de Soulfamily krijg je een link waarmee je toegang krijgt tot de besloten Facebook groep & een link waarmee je toegang krijgt tot de bijhorende online academie. Beide links zijn persoonlijk en uitsluitend bestemd voor de klant die het abonnement aanschaft.

 

5.7 Bij misbruik (zoals het doorgeven van deze links aan anderen, het delen van je login, het delen van de inhoud van de academie zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Godelieve Tubbax, onrespectvol /discriminerend… taalgebruik…) wordt de klant met onmiddellijke ingang de toegang tot de Soulfamily en de online academie ontzegd.

 

5.8 Be-lieve behoudt zich het recht voor de betaalde abonnementsgelden in dat geval niet terug te storten.

 

5.9 Be-lieve behoudt zich bovendien het recht voor het dossier in geval van schade over te maken aan haar raadsman.

 

5.10 Soulfamily is ook toegankelijk met een maandelijks opzegbare abonnement.  Deze bijdrage ligt beduidend hoger dan een jaarabonnement (betaalbaar in 12 termijnen).  Dit omdat Be-lieve de visie heeft dat de Soulfamily het meest waardevol is voor haar klanten bij een commitment voor minstens 1 jaar, waarbij de klant voldoende tijd heeft om al het aangebodene te bekijken op eigen tempo en in eigen tijd, en om al het aangebedene te integreren.  Bij een maandelijks opzegbaar abonnement is er geen recht op deelname aan de live dagen die voor de Soulfamily op regelmatige basis worden georganiseerd.  Het maandelijks opzegbare Soulfamily abonnement is maandelijks opzegbaar via mail naar : facturatie@godelieve.com zonder opgave van reden.  De schorsing van het abonnement gaat na afloop van het abonnement in.  Indien klant het abonnement niet opzegt aan het einde van de lopende maand (eigen verantwoordelijkheid) dan ontvangt hij/zij 1 week voor het verstrijken van zijn/haar maandtermijn een nieuwe factuur voor de volgende maand.

 

5.11 Deelname aan de facultatieve live dagen in de Soulfamily.  Alle Soulfamily leden die onafgebroken 6 maanden betalend lid zijn of voor een betaling in 1 jaarlijkse termijn hebben gekozen, krijgen toegang tot de facultatieve live dagen van de Soulfamily.  De data van deze dagen worden in de besloten Facebookgroep van de Soulfamily meegedeeld.  De inschrijvingen zijn gelimiteerd tot 25 deelnemers/dag.  Deze dagen zijn inbegrepen in het lidgeld.  Elke deelnemer heeft het recht op minstens 1 dag mee te maken.  Bij overaanbod van inschrijvingen krijgen de leden die nog geen live dag hebben meegedaan voorrang. Be-lieve behoudt zich het recht om live dagen te schrappen bij onvoldoende inschrijvingen (minder dan 15).  Leden hebben geen recht op restitutie bij annulatie van live dagen wegens onvoldoende inschrijvingen (minimum 15).

 

Artikel 6 Niet Goed Geld terug Garantie

 

6.1 Ik vind het belangrijk dat mijn deelnemers tevreden zijn, daarom heb ik een niet goed geld terug garantie. Je kan uiterlijk 14 (veertien) dagen na je inschrijving in het groepsprogramma (Business Angels of Business Builders, niet van toepassing op Soulfamily zie daarvoor 5.5) je deelname kosteloos annuleren. Annuleren kan je doen door een mail te sturen aan facturatie@godelieve.com.

Indien je al betalingen hebt gedaan, dan zal ik je het geld zo spoedig mogelijk restitueren. Wel dien je al het ontvangen cursusmateriaal in te leveren en vervallen eventueel licenties op de door mij verstrekte programma’s en tools.

6.2 Na de 14 (veertien) daagse periode is het niet meer mogelijk om je deelname aan het programma te annuleren en moet je het volledige deelnemersgeld betalen (ook als je gekozen hebt om in termijnen te betalen)

 

Artikel 7 Prijzen en betaling

 

7.1 De prijzen van mijn groepsprogramma’s (Business Angels en Business Builders) zijn altijd exclusief BTW. De prijzen voor events, workshops, losse cursussen en Soulfamily zijn inclusief BTW.

 

7.2 Betaling kan in een keer, of in maximaal 3 termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het groepsprogramma, workshops, events, cursussen, programma’s de verplichting tot betaling bestaan.

 

7.3 Indien je achterloopt met betalingen, dan hou ik mij het recht voor om je de toegang te ontzeggen tot de online cursus, bijhorende Facebookgroepen (indien van toepassing), bijhorende live dagen (indien van toepassing), bijhorende coachingsessies (indien van toepassing), bijhorende samenwerkdagen (indien van toepassing), bijhorende bonussen (indien van toepassing), inspiratiedag en of driedaagse’s  (deze 2 laatste zijn voor mijn BA’s van toepassing) en mijn verplichtingen op te schorten, totdat je de betreffende termijn(en) betaald hebt. Na betaling kan je deelnemen aan de live dagen, inspiratiedag en/of driedaagse’s (in zoverre dat ze nog niet voorbij zijn – indien ze al geweest zijn, heb je er geen recht op en vervallen deze voor jou). Ik heb het recht om je toegang tot de besloten Facebookgroep (indien van toepassing) op te schorten en je toegang tot de online leermodules (indien van toepassing) te blokkeren tot de betaling in orde is.

 

7.4 Aanbiedingen, prijzen of offertes zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

 

7.5 De factuur dient betaald te worden binnen de 8 kalenderdagen (of indien anders vermeld op de factuur) na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 50) als schadebeding.

 

7.6 Indien het de klant is toegestaan in termijnen te betalen, wordt bij het niet nakomen van de betalingstermijnen het volledige bedrag onmiddellijk opeisbaar.

 

7.7 De factuur wordt altijd verstuurd via mail.

 

7.8 Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 10 dagen na verzending der betrokken factuur te gebeuren, doch uiterlijk binnen 14 dagen.

 

Artikel 8 : Annulaties (uitgezonderd BA en BB : zie artikel 6 en uitgezonderd Soulfamily : zie artikel 5)

 

8.1 Live workshop/live cursus van 1 of meerdere dagen en/of liveevent : Bij annulatie tot 14 kalenderdagen op voorhand is de klant 50% verschuldigd. Annuleert de klant minder dan 14 kalenderdagen op voorhand, dan is de klant het volledige bedrag verschuldigd.

Indien je niet kan deelnemen aan het event en/of de live bijeenkomst/workshop/cursus is het in bepaalde gevallen toegestaan je kosteloos te laten vervangen door een ander, je dient hierover per e-mail contact met mij op te nemen en vooraf goedkeuring te krijgen. Niet elke cursus/workshop leent zich ertoe om zich te laten vervangen, de inschatting hiervan gebeurt door Be-lieve.

Indien een event/workshop/cursus door mij wordt geannuleerd of verschoven naar een andere datum of locatie, zal ik uitsluitend verplicht zijn het tarief te restitueren welke vermeld staat op de factuur.

8.2 Ik ben gerechtigd foto- en/of filmopnamen te maken van het event en/of de live bijeenkomsten en de aldaar aanwezige personen voor mijn marketingdoeleinden. Belanghebbenden dienen de openbaarmaking van de opnamen te gedogen. Ikzelf noch de eventuele derde aan wie ik toestemming heeft gegeven voor een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging is ter zake aan jou enige vergoeding verschuldigd

8.3 Coaching: Annuleert de klant een coaching-sessie minder dan 48 u op voorhand, dan wordt deze gerekend als sessie en is deze te betalen. De sessie zelf vervalt op dat moment.

8.4 Online workshops/cursussen (niet van toepassing op Business Angels zie artikel 2 en 6 – niet van toepassing op Business Builders zie artikel 3 en 6) : Bij annulatie tot een 7 kalenderdagen op voorhand is de klant 50% verschuldigd. Annuleert de klant minder dan een 7 kalenderdagen op voorhand, dan is de klant het volledige bedrag verschuldigd, maar kan de klant zich wel laten vervangen, na voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Be-lieve

8.5 Soulfamily : zie artikel 5.5 en 5.10

8.6 Gedurende je verblijf op de locatie van een event en/of een live bijeenkomst/workshop/cursus (inclusief Inspiratie dagen en Retraite van het Exclusieve Business Angels traject)dien je je te gedragen in overeenstemming met de geldende normen wat betreft de openbare orde, goede zeden en fatsoen. Voorts ben je gehouden je te gedragen conform de door mij of locatie eventueel gehanteerde huisregels betrekking hebbend op het betreffende event en/of de live bijeenkomst. Je bent in dit verband tevens verplicht de door mij, of door mij ingeschakelde derden, gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen.

8.7 Ik ben gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, jou de toegang tot de locatie te weigeren of van de locatie te (doen) verwijderen indien je je niet gedraagt conform het bepaalde in het vorige lid van dit artikel dan wel indien mij dit anderszins noodzakelijk acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het event en/of de live bijeenkomst. Je hebt in dat geval geen recht op restitutie.

8.8 Indien ik dit om enigerlei reden wenselijk acht, dan wel in geval van overmacht, ben ik gerechtigd het event en/of de live bijeenkomst te verschuiven naar een andere datum of locatie dan wel het event en/of de live bijeenkomst/workshop/cursus in zijn geheel te annuleren, zonder aansprakelijk te zijn voor enige door jou ten gevolge daarvan geleden of te lijden schade.

8.9 Het betreden van de locatie en het bijwonen van het event en/of de live bijeenkomst/workshop/cursus (inclusief Inspiratie dagen en Retraite van het Exclusieve Business Angels traject) geschiedt door jou op eigen risico. Ik ben niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door jou.

8.10 Jij bent aansprakelijk voor en dient je adequaat te verzekeren tegen alle schade van welke aard ook, die door toedoen of nalatigheid van jou wordt veroorzaakt, alsmede voor schade die op welke wijze ook door jouw goederen wordt veroorzaakt.

 

Artikel 9 Intellectueel eigendom / Gebruik materialen.

 

9.1 Op de teksten, materialen van al mijn programma’s/cursussen/workshops/events bezit ik de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens en na programma’s/cursussen/workshops/events mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.

9.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

9.3 De intellectueel eigendomsrechten blijven van Be-lieve.

9.4 Bij overtreding van dit artikel ben je mij een direct opeisbare boete van € 5.000,00 verschuldigd voor iedere overtreding alsmede € 1.000,00 voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd mijn recht om naast de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd al mijn overige rechten.

 

Artikel 10 Materialen en licenties

 

10.1 Ik streef ernaar de materialen levenslang online voor mijn deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zal ik je dit altijd 3 (drie) maanden van te voren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

 

Artikel 11 Klachten

 

11.1 Mocht je ontevreden zijn over het groepsprogramma (Exclusieve Business Angels of Business Builders) of een onderdeel van het programma of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang dan van je een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

11.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programma onderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

11.3 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 

12.1 Ik ben niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

12.2 Ik ben niet aansprakelijk voor uit een opschorting van de uitvoering van een overeenkomst voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim om tot tijdige betaling van mijn facturen over te gaan.

12.3 Ik ben niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie van jou en/of derden. Jij vrijwaart mij voor iedere aansprakelijkheid voor dergelijke schade bij derden.

12.4 Iedere aansprakelijkheid van mij voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief btw.

12.5 Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van 1 jaar na de dag waarop jij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van mij voor die schade.

12.6 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen

12.7 Be-lieve en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Be-lieve geleverde zaken en/of diensten.

12.8 Daarnaast is Be-lieve nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten; op Be-lieve rust terzake ook slechts een inspanningsverbintenis. (zie tevens artikel 2.2)

12.9 Binnen de Online Academie (onderdeel van Soulfamily, Exclusieve Business Angels en Online Programma’s) worden mooie, praktische online trainingen gegeven waarbij de klant zelf de verantwoordelijkheid heeft om met de aangeboden inzichten en tools aan de slag te gaan.

12.10 Inspanningsverbintenis : In mijn programma’s/cursussen/workshops/events/coachings deel ik mijn kennis, ervaring en tools. Zelf moet je naast het volgen van het programma/cursussen/workshops/events/coachings voldoende tijd reserveren voor het schrijfwerk en het maken van de bijhorende opdrachten. Je succes met het programma/cursussen/workshops/events/coachings is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. Ik zal me inspannen dat je de juiste handvatten hebt en sta ik binnen de grenzen van het programma/cursussen/workshops/events/coachings voor je klaar. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk pakket je hebt aangeschaft.

 

Artikel 13 Geheimhouding en persoonsgegevens

13.1 Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik hou mij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over welke gegevens ik verwerk en met welk doel is te vinden in mijn Privacyverklaring.

13.2 Jij en ik zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ander is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

13.3 Indien ik op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden ben vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken, en ik mij ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, ben ik niet gehouden tot schadetarief of schadeloosstelling en ben jij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op welke grond dan ook.

 

Artikel 14 Overig

14.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.

14.2 Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, gaat het bepaalde in de overeenkomst voor.

14.3 Tezamen met de bevestigingsmail vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen jou en mij. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.

14.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

14.5 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail/messenger/what’s app

14.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien zich tussen jou en mij een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan is het bepaald in 12.4 overeenkomstig van toepassing.

14.7 Indien ik niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlang, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ik in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

14.8 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per e-mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven treden de wijzigingen voor je inwerking zodra je de wijziging hebt ontvangen. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is kenbaar via www.godelieve.com en kan op jouw verzoek per post of e-mail worden toegestuurd.

 

Artikel 15 Geschillen

15.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

15.2 Indien we er onderling niet uitkomen, is in geval van betwistingen uitsluitend het vredegerecht van het kanton te Herentals of de rechtbanken van het arrondissement van Turnhout bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Artikel 16 Toepasselijk recht

16.1 Op deze overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.

 

Artikel 17 Wijziging van de voorwaarden

17.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking na publicatie op de website.

 

Artikel 18

18.1 De cursussen/workshops/personal coachings gegeven door Be-lieve zijn geen vervanging voor eventuele professionele therapeutische of medische hulp.

18.2 Alle coaching,trajecten, workshops en cursussen zijn bedoeld voor persoonlijke ontwikkeling. Coaching is niet bedoeld om therapie van welke aard dan ook te vervangen.

 

© Godelieve 2018